පොදු දේපල සුරකිමු

දෙමාපියන්ට සලකමු

මගේ රට මට අගෙයි